Afwerving en bescherming van clienteel


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDe bescherming van cliŽnteel is en blijft een heikel punt. Een onderneming wenst vanzelfsprekend haar cliŽnteel zo lang mogelijk te binden. Langs de andere kant moet de vrije markt kunnen spelen, en kan concurrentie niet volledig uitgesloten worden.

Goodwill kan worden omschreven als "de meerwaarde die een bestaande handelszaak of onderneming vertoont boven de som van de haar samenstellende delen doordat deze samengebracht en aangewend zijn om een onderneming te voeren en cliŽnteel aan te trekken of te behouden".


Alvast in volgende gebieden is er een expliciete bescherming van cliŽnteel:

- CliŽnteelvergoeding van de exclusieve consessiehouder;
- De uitwinningsvergoeding van de handelsagent en handelsvertegenwoordiger;
- Het recht op cliŽnteel gewaarborgd in de handelshuurwet door middel van de continuÔteit van de huur en de compensatie in geval van uitzetting en onteigening van de handelszaak;Daarnaast is er geen expliciete wettelijke bepaling die de goodwill van een onderneming op het vlak van cliŽnteel beschermt.

Wel is er de bescherming die geboden wordt tegen oneerlijke concurrentie bij wijze van onrechtmatige mededinging. Het wettelijk kader hiervoor is terug te vinden in de Wet Marktpraktijken (ook gekend onder de benaming WMPC).

Het komt er op neer dat van een normaal voorzichtige en redelijke onderneming kan en moet verwacht worden dat zij zich gedraagt overeenkomstig de eerlijke handelsgebruiken.

Afwerving van cliŽnteel is dan onrechtmatig wanneer deze samengaat met bijzondere omstandigheden.

Zo oordeelde het Hof van Beroep te Gent:

"De afwerving van cliŽnteel van een concurrent is op zich geoorloofd. Er is geen monopolie op cliŽnteel.
Dit beginsel vloeit voort uit de vrijheid van concurrentie.

De afwerving is pas onrechtmatig omwille van de bijzondere omstandigheden waarin ze plaatsvindt. "


Onder bijzondere omstandigheden kan gedacht worden aan:

- Gebruik maken van klantenlistings die onrechtmatig verkregen werden;

Zie als toepassingsgeval een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 november 2009.

- Laten uitschijnen dat de klant te maken heeft met de concurrerende onderneming waarbij verwarring wordt gesticht;

- Verspreiding van valse berichtgeving;

- Systematisch afwerven van personeel;

- Het aanzetten tot contractbreuk vanwege de klant (de zogenaamde derde-medeplichtigheid aan contractbreuk);

Zie wat deze laatste categorie betreft een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 februari 2009.


Het afwerven van cliŽnteel kan bestreden worden o.a. door het instellen van een stakingsvordering en het vorderen van een schadevergoeding.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be