Derdenverzet tegen faillissement


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinUw wenst (derden)verzet aan te tekenen tegen een faillissement? Wij kunnen U bijstaan voor derdenverzet voor de Rechtbanken van Koophandel o.a. te Gent, Antwerpen of Brussel. Neem onmiddellijk contact met ons op via het webformulier.

Het derdenverzet dient overeenkomstig artikel 1125 Ger.W. bij dagvaarding betekend te worden aan alle partijen die partij waren voor de eerste rechter, evenals aan de curator, en dient te worden gebracht voor de rechter die het eerder faillissementsvonnis uitsprak.

Derdenverzet is mogelijk door een persoon die een belang kan doen gelden.

Zoals daar zijn: de schuldeiser die er belang bij heeft dat zijn schuldenaar niet failliet wordt verklaard, de echtgenote van de gefailleerde, de borgsteller, een bestuurder van de gefailleerde vennootschap, ...

De gefailleerde kan in sommige gevallen zelf nog derdenverzet aantekenen. Dit zal het geval zijn wanneer het faillissement werd uitgesproken op bekentenis. De aangifte kan immers niet aanzien worden als akte van rechtsingang, zodat enkel het rechtsmiddel van derdenverzet openstaat.

Bovendien, wanneer de gefailleerde deelnam aan de debatten voor de Rechtbank tijdens een ambtshalve gevoerde procedure, is een gewoon verzet niet meer mogelijk, enkel het derdenverzet. Het Hof van Beroep te Gent besliste hieromtrent:

"Wanneer een gefailleerde niet alleen bepaalde daden van rechtspleging gesteld heeft, doch bovendien bewust en met kennis van zaken deel genomen heeft aan de debatten van een tegen hem ambtshalve gevoerde procedure, teneinde zijn belangen, zowel in feite als in rechte zo goed mogelijk te vrijwaren, kan hij niet beschouwd worden als een derde aan wie verzet voorbehouden is.

Verzet door de gefailleerde is in die omstandigheden niet toelaatbaar."

Het belang van voornoemde personen moet in concreto aangetoond worden. Dit geldt eveneens voor de procureur des Konings. De procureur moet toezien op het algemeen belang en het belang van de Belgische Staat in het bijzonder.

De termijn om derdenverzet aan te tekenen bedraagt slechts 15 dagen.

Deze termijn begint te lopen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het derdenverzet is een sterk wapen, zeker wanneer het faillissement op bekentenis werd uitgelokt.

Bovendien geldt het derdenverzet ook voor de opvolgende uitspraken, zelfs als deze niet meer vatbaar waren voor een gewoon rechtsmiddel (Cass. 11 oktober 1990):

"Het toegewezen derdenverzet vernietigt de bij dat verzet bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk ten aanzien van de derde die verzet doet; dat gevolg moet, met betrekking tot de derde die verzet doet, gelden voor al wat is gedaan ter uitvoering van de ingetrokken beslissing en voor al wat daaruit volgt, met inbegrip van de volgende vonnissen, ongeacht of daartegen nog een gewoon rechtsmiddel kan worden aangewend. ( Art. 1130, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek. )"

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be