Dubbele verkoop - derdenverzet - betekening


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDubbele koop/verkoop van onroerend goed - derdenverzet van tweede koper tegen verbod tot overschrijving op het hypotheekkantoor om rechten van eerste koper te vrijwaren - ongegrond.


Hof van Beroep te Gent, 15 oktober 2008

Hof van beroep
te Gent

13de Kamer
________

Terechtzitting
van
15 oktober 2008
________

2008/RK/139 - In de zaak van:

ALKEBA N.V.,
appellante,

hebbende als raadsman mr. VERDOODT Marc, advocaat te 9240 ZELE, Dr. A. Rubbensstraat 60,

tegen:

VIA ALNUS VERHUUR N.V.,
geïntimeerde,

hebbende als raadslieden mr. JOSEPH Ronny, advocaat te 9000 GENT, Onderbergen 57 en mr. DERYCKE Henri, advocaat te 9000 GENT, Patijntjesstraat 238,


velt het hof het volgend arrest:

1. Gegevens van de zaak in beroep:

1.1. Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit hof op 27 mei 2008 stelde ALKEBA NV tijdig en op regelmatige wijze hoger beroep in tegen een beschikking van 20 mei 2008 op tegen-spraak gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde zetelend in kort geding.

1.2. De betwisting van partijen houdt verband met de overeen-komst van 15 november 2005, waarbij ALKEBA NV een perceel grond met opstallen gelegen te ... aankocht van de echtgenoten P. en F.B. - O. voor de prijs van 335.000,00 EUR onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een bouwvergunning tegen 30 september 2006, naderhand verlengd tot 30 maart 2007. Volgens ALKEBA NV was de opschortende voorwaarde vervuld op 13 maart 2007, maar weigerden P. en F.B. - O. de akte te verlijden.

1.3. Bij vonnis van 25 februari 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik werden P. en F.B. - O. veroordeeld om de akte te laten verlijden binnen de veertien dagen, bij gebreke waaraan het vonnis zou gelden als titel.

Op 26 maart 2008 werd op verzoek van VIA ALNUS VERHUUR NV een beschikking van 25 maart 2007 (bedoeld werd 2008, hetgeen werd recht gezet in de beschikking van 26 maart 2008), die de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op eenzijdig verzoekschrift had gewezen, betekend aan ALKEBA NV waarbij ALKEBA NV verbod werd op-gelegd om over te gaan tot overschrijving op het hypotheek-kantoor van haar titel betreffende het bewuste perceel grond.

1.4. ALKEBA NV tekende voor de eerste rechter derdenverzet aan strekkende tot vernietiging van de beschikkingen van 25 maart 2008 en 26 maart 2008 aangezien "de vordering van VIA ALNUS VERHUUR NV onontvankelijk en ongegrond is en de rechter niet bevoegd is zowel ratione loci als ratione materiae". Daarenboven vorderde zij de veroordeling van geïnti-meerde tot betaling van een schadevergoeding van 10.000,00 EUR wegens tergend en roekeloos geding.

1.5. De eerste rechter heeft bij de bestreden beschikking van 20 mei 2008 het derdenverzet van ALKEBA NV ontvankelijk, maar ongegrond verklaard en "het meer en anders gevorderde" verworpen en haar veroordeelt tot de kosten van het geding.

ALKEBA NV beoogt met haar hoger beroep de hervorming van de bestreden beschikking en de afwijzing van de initiële vordering van VIA ALNUS VERHUUR NV als onontvankelijk en ongegrond.

VIA ALNUS VERHUUR NV vraagt de bevestiging van de bestreden beschikking.


2. Beoordeling

Het Hof onderschrijft integraal de hierboven weerhouden overwegingen van het vonnis en verwijst partijen naar deze overwe-gingen, die het juist bevindt. Aanvullend laat het Hof nog volgen-de overwegingen gelden.

2.1. ALKEBA NV houdt voor dat de betekening van 26 maart 2008 op verzoek van VIA ALNUS VERHUUR NV nietig zou zijn. Zij stelt dat het exploot werd achtergelaten in een anonieme brie-venbus en de beschikking onvolledig werd betekend.

Het Hof stelt vast dat de beschikking op correcte wijze werd betekend aan ALKEBA NV. Waar de gerechtsdeurwaarder het exploot niet ter hand kon stellen van ALKEBA NV, liet hij een afschrift achter aan haar woonplaats zoals bedoeld in artikel 38 §1 Ger.W. De bewering dat het afschrift werd gedeponeerd in de brievenbus van een leegstaand appartement en personeelsleden aanwezig waren wordt niet op afdoende wijze bewezen. Een eenzijdige eigen verklaring doet geen afbreuk aan de vaststellingen van de gerechtsdeurwaarder, die haar beweringen tegenspreekt. Het blijkt trouwens niet dat één van de aanwezige brievenbussen alleen bestemd was voor ALKEBA NV en de betekening gebeurde op een woensdag, wat haar sluitingsdag is.

ALKEBA NV kan evenmin worden gevolgd, waar zij stelt dat de beschikking onvolledig werd betekend. Het verzoekschrift van 21 maart 2008 werd als onderdeel van de beschikking medebetekend. Niet vereist is dat ook de stukken -waarnaar in het verzoekschrift werd verwezen- moesten worden me-debetekend, alhoewel het verzoekschrift stelt dat de opgesomde stukken één geheel vormen met het verzoekschrift. Met de verwijzing naar de stukken in het verzoekschrift werd voldaan aan artikel 1027 lid 3 Ger.W. Het medebetekenen van de bewijsstukken is niet wettelijk voorgeschreven, a for-tiori is hiervoor geen nietigheidssanctie voorzien. Bovendien kon het niet medebetekenen van de stukken de belangen van appellante in het kader van deze procedure niet scha-den.

De beschikking is geenszins onuitvoerbaar zoals ALKEBA NV beweert. Dat het goed gelegen is in ..., verhindert geenszins dat de beschikking moest betekend worden op het adres van appellante, gevestigd in het gebied waar de betrokken gerechtsdeurwaarder zijn ambt uitoefent.

2.2. ALKEBA NV betwist de bevoegdheid van de eerste rechter zo-wel ratione materiae als ratione territoriae.

De vordering van VIA ALNUS VERHUUR NV strekte ertoe ALKEBA NV verbod op te leggen om over te gaan tot overschrijving op het hypotheekkantoor van haar titel betreffende een perceel grond gelegen te .... Deze vordering kan niet beschouwd worden als een vordering aangaande zakelijke rechten op onroerende goederen zoals bedoeld in artikel 629 1° Ger.W. Het verzoek van VIA ALNUS VERHUUR NV strekte er alleen toe, om een verbod tot overschrijving te horen opleggen aan ALKEBA NV zonder dat hierbij uitspraak moest worden gedaan over enig zakelijk recht. Dat de grond van de zaak betrekking heeft op het eigendomsrecht met betrekking tot het verkocht goed, doet hieraan geen afbreuk.

VIA ALNUS VERHUUR NV was aldus gerechtigd haar verzoekschrift neer te leggen in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van ALKEBA NV gevestigd is.

Gelet op de hoogdringendheid was het trouwens aangewezen om het verzoek te laten behandelen in het eigen rechtsgebied van ALKEBA NV. De eerste rechter heeft zich dan ook terecht territoriaal bevoegd verklaard.

De eerste rechter besloot ook terecht tot zijn bevoegheid ratione materiae. Artikel 584 lid 1 Ger.W. geeft aan de voorzit-ter van de rechtbank van eerste aanleg de bevoegdheid om in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak te doen in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt. Het behoorde dan ook tot de bevoegdheid van de voorzitter om kennis te nemen van de vordering van VIA ALNUS VERHUUR NV.

Omtrent de spoedeisendheid en volstrekte noodzakelijkheid van de maatregel kan bezwaarlijk betwisting bestaan, nu een overschrijving van de titel van appellante de aanspraken van VIA ALNUS VERHUUR NV op hetzelfde goed op definitieve wijze zou kunnen hypothekeren. Door de maatregel heeft de eerste rechter de uitvoering van het vonnis van de rechtbank van Doornik niet opgeschort, waar in dit vonnis enkel een veroordeling tot het gedwongen verlijden van de verkoopakte werd uitsproken en bepaald werd, dat bij gebreke hieraan het vonnis zou gelden als titel.

2.3. Terecht heeft de eerste rechter verder aangenomen dat prima facie redenen voorhanden zijn om -ten titel van bewarende maatregel- ALKEBA NV verbod op te leggen, om tot overschrijving van het vonnis van 25 februari 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik over te gaan.

Waar ALKEBA NV voorhoudt dat zij het bewuste onroerend goed heeft aangekocht met het compromis van 15 november 2005 zoals vastgesteld in het voormeld vonnis van de recht-bank van eerste aanleg te Doornik, moet tegelijk vastgesteld worden dat P. en F.B. - O. blijkbaar een tweede verkoop-scompromis hebben getekend met VIA ALNUS VERHUUR NV op 19 maart 2007.

Deze compromis werd geregistreerd op 29 maart 2007 en heeft aldus vaste dagtekening.

VIA ALNUS VERHUUR NV was geen partij in de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Evenmin blijkt dat zij van deze procedure op de hoogte was, wat haar had toegelaten om tussen te komen in deze procedure. In deze procedure werd geen gewag gemaakt van het tweede compromis van 19 maart 2007. Om de rechten van VIA ALNUS VERHUUR NV te vrijwaren komt het verbod tot overschrijving dan ook verantwoord voor.

VIA ALNUS VERHUUR NV heeft ondertussen tegen het vonnis van 25 februari 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik derdenverzet aangetekend en is ook vrijwillig tus-sengekomen in de beroepsprocedure die P. en F.B. - O. hebben ingesteld voor het Hof van Beroep te Mons. De aan-spraken van VIA ALNUS VERHUUR NV op het onroerend goed moeten in het kader van deze procedures beoordeeld wor-den. Of zij al dan niet op de hoogte waren van de tussen P. en F.B. - O. en ALKEBA NV gesloten overeenkomst, maakt een onderdeel uit van deze bodembetwisting. De gevorderde maatregel is noodzakelijk, waar hij verhindert dat ALKEBA NV door overschrijving van haar titel VIA ALNUS VERHUUR NV in de latere bodembetwisting voor voldongen feiten zou plaatsten.

Ook de verwijzingen naar de wet BREYNE zijn in de huidige procedure niet relevant.


OM DEZE REDENEN,

HET HOF,


Recht doende op tegenspraak;

in acht genomen artikel 24 van de wet van 15 juni 1935;

verklaart het hoger beroep ontvankelijk en ongegrond;

bevestigt het bestreden vonnis;

verwijst ALKEBA NV in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van VIA ALNUS VERHUUR NV vastgesteld op de rechtsple-gingvergoeding van 1.200 EUR.


Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van het Hof van beroep te Gent, dertiende kamer, zetelende in burgerlijke zaken, op vijftien oktober tweeduizend en acht.

Aanwezig:
de heer Henri Debucquoy, eerste voorzitter;
de heer Lodewijk Langelet, griffier
L. LANGELET H. DEBUCQUOY

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be