Opvolging familiebedrijf


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinDe opvolging in een familiebedrijf was tot voor kort vaak moeilijk haalbaar. Dit was het resultaat van art. 629 W. Venn. dat een vennootschap verbood middelen voor te schieten of leningen toe te staan, om eigen aandelen te kopen:

“Een naamloze vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden of met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen. (…) “

Deze bepaling wordt zelfs strafwettelijk beteugeld.

Het K.B. van 6.10.2008 heeft het art. 629 W.Venn. minder stringent gemaakt. De opvolging in een familiebedrijf zou dus vanaf 01.01.2009 gevoelig moeten vergemakkelijken op financieel vlak. Het toestaan van leningen of het stellen van zekerheden door een naamloze vennootschap met het oog op de verkrijging van haar aandelen of winstbewijzen door een derde zal immers toegestaan zijn, mits het voldoen van een aantal voorwaarden:

- De verrichting dient tegen billijke marktvoorwaarden te gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (i.e. rekening houdend met de gebruikelijke markt intrestvoet en gebruikelijke zekerheden voor gelijkaardige financieringsverrichtingen en de kredietwaardigheid van de derde partij);

- De verrichting dient voorafgaand goedgekeurd te worden door de algemene vergadering (met het quorum en meerderheden vereist voor statutenwijziging);

- De raad van bestuur dient een bijzonder verslag op te stellen waarin (i) de redenen voor de verrichting, (ii) het belang dat de vennootschap heeft bij het aangaan van een dergelijke verrichting, (iii) de voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, (iv) de aan de verrichting verbonden risico’s voor de liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap en (v) de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, uiteengezet worden. Wanneer een bestuurder van de moedervennootschap of de moedervennootschap zelf de begunstigde is van de verrichting, dient het verslag van de raad van bestuur bovendien een specifieke verantwoording van de genomen beslissing te bevatten, rekening houdend met de hoedanigheid van de begunstigde, alsook met de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vennootschap;

- Het voor de verrichting uitgetrokken bedrag moet voor uitkering vatbaar zijn en kan niet meer bedragen dan het bedrag dat voor uitkering vatbaar is (overeenkomstig art. 617 W.Venn.); De vennootschap neemt op de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering vatbare reserve op, ten bedrage van de totale financiŽle bijstand.

De voormelde voorwaarden zijn niet van toepassing indien de financiŽle bijstand wordt verleend aan leden van het personeel van de vennootschap of van een met haar verbonden vennootschap, uitgezonderd evenwel de voorwaarde van het voorhanden zijn van voldoende uitkeerbare winsten.

De wetswijziging blijft echter niet beperkt tot art. 629 W.Venn. Ook de regelen dat de vennootschap slechts 10% van de eigen aandelen mag inkopen is verruimd tot 20%.

Contacteer ons kantoor voor bijstand bij opvolging in een familiebedrijf of andere vragen aangaande overname van een vennootschap via het contactformulier.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be