Opzegging huur door vennootschap voor eigen gebruik


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinWij ontvangen regelmatig de vraag of opzegging van de huur door een vennootschap of rechtspersoon mogelijk is voor persoonlijk gebruik.

Even de algemene regels heropfrissen.

De woninghuurwet laat de verhuurder toe de huur op te zeggen wegens 3 redenen. Een daarvan is de opzegging voor eigen gebruik.

De verhuurder kan het huurcontract onder deze optie opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 6 maanden. Deze opzeg kan gegeven worden op elk ogenblik (in tegenstelling met de 2 overige redenen).

De opzegging kan gebeuren indien de verhuurder "voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door familieleden". Dit principe staat geformuleerd in art. 3 §2 van de woninghuurwet, dat enkel van toepassing is op huurovereenkomsten van het type 3-6-9. Voor korte huurovereenkomsten (gelijk aan 3 jaar of minder) bestaat geen eensgezindheid of deze mogelijkheid (zelfs al is ze contractueel bedongen) kan uitgeoefend worden.

Wat wordt nu verstaan onder de term "betrekken"?

Betrekken wordt in de rechtspraak vrij ruim opgevat. Hier ligt ook de mogelijkheid voor een vennootschap of rechtspersoon om deze vorm van opzegging te hanteren. M.n. kan de vennootschap het pand betrekken door er een zetel te vestigen of enige andere exploitatie onder te brengen.

Daarnaast stelt zich de vraag of ook de betrekking door "familieleden" mogelijk is. Daarover bestaat geen eensgezindheid. Wellicht valt het standpunt te verdedigen dat dit voor de ene vennootschap (bv. een eBVBA op naam van de zaakvoerder) makkelijker gaat dan voor de andere (bv. een NV met meerdere aandeelhouders).

Ten slotte kan nog opgemerkt worden dat zich een tendens heeft ontwikkeld om manifest onterechte of onuitvoerbare opzeggingen ongeldig te verklaren.

Om problemen te vermijden kan u best een natuurlijke persoon als verhuurder laten optreden, wanneer u reeds zinnens bent om de woning op termijn zelf (of door een familielid) in gebruik te nemen. Op die manier kan geen discussie bestaan over de notie "eigen gebruik".

Let op met deze vorm van opzeg, die aan strikte vorm- en termijnvereisten is gebonden. Bij gebreke aan juiste opzeg en de correcte formulering daarvan, kunnen de gevolgen naar schadevergoeding toe verstrekkend zijn.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be