Verbreken of ontbinden van de handelsagentuur?


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinArt. 19 van de Wet Handelsagentuur bevat een specifieke regeling aangaande de buitengerechtelijke beŽindiging ("verbreking") van een handelsagentuurovereenkomst.

M.n. kan de overeenkomst worden beŽindigd op basis van een ernstige tekortkoming indien het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert tenminste 7 werkdagen bekend is aan de partij die zich erop beroept.

De toepassingsvoorwaarden zijn zeer strikt te interpreteren.

Deze relatief "lange" periode valt te verklaren door het in principe breder territoriaal toepassingsgebied van de handelsagentuur. De geografische afstand tussen de principaal en agent zal vaak groter zijn dan bv. tussen een werkgever en werknemer (Ontwerp van wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Parlementaire voorbereidingen Senaat, 1994-95, 355/3, 42).

Valt het feit waarop bv. de principaal zich beroept buiten de termijn van 7 werkdagen zal een beroep op art. 19 niet meer mogelijk zijn.


De vraag stelt zich of na 7 werkdagen de overeenkomst nog op een andere manier rechtsgeldig beŽindigd ("ontbonden") kan worden.

Het algemeen verbintenisrechtelijk principe blijft hier overeind: de overeenkomst blijft bestaan tot wanneer een rechter daaraan een einde maakt bij een beslissing die niet meer vatbaar is voor verzet of beroep. Verbreekt een partij de overeenkomst buiten de toepassing van art. 19 om, zal zij in principe een schadevergoeding verschuldigd zijn.

De enige mogelijkheid die resteert is de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst vorderen overeenkomstig art. 1184 BW. Dit is perfect mogelijk op basis van feiten die normaliter onder art. 19 vallen, maar waar bv. de termijn van 7 dagen reeds verstreken is.


De buitengerechtelijke toepassing van art. 1184 BW is onmogelijk tenzij een uitdrukkelijk ontbindend beding werd opgenomen in de overeenkomst. Dan nog zal de buitengerechtelijke ontbinding getoetst kunnen worden door de feitenrechter.Bij een ernstige tekortkoming heeft de partij die benadeeld wordt dus 2 opties:

A. ofwel onderwerpt zij zich aan de regeling van art. 19 Wet Handelsagentuur.


B. ofwel roept zij de gerechtelijke ontbinding in en laat zij de rechter hierover uitspraak doen.


Onder optie A moet er rekening mee gehouden dat ook daar de rechter een appreciatiebevoegdheid behoudt m.b.t. de ingeroepen feiten. Deze feiten moeten immers een samenwerking compleet onmogelijk maken en dit op een definitieve en onmiddellijke wijze. De sanctie en het risico bestaat uit een mogelijke veroordeling tot o.a. een opzeggings- en uitwinningsvergoeding.

Optie B noodzaakt dan weer een gerechtelijke procedure, met de daaraan verbonden nadelen. Anderzijds wordt de "fout" onder een gerechtelijke ontbinding ruimer geÔnterpreteerd dan een "ernstige tekortkoming" onder optie A. Tevens is er geen risico op het betalen van aanvullende vergoedingen.


De voordelen van art. 19 Wet Handelsagentuur zijn niet te onderschatten. Het is een snelle en efficiŽnte wijze om de overeenkomst te beŽindigen. Het venijn zit echter in de staart, wanneer een slechte inschatting werd gemaakt van de toepassingsvoorwaarden en dit achteraf wordt afgestraft.

De afweging kan soms de moeite lonen wanneer de feiten zich niet zouden lenen tot de toepassing van art. 19 Wet Handelsagentuur.


Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de keuze tussen de twee wettelijke mogelijkheden best gebeurt onder professioneel advies. Ons kantoor staat op dat vlak steeds ter beschikking voor een toelichting op maat. Contacteer onmiddellijk een gespecialiseerde advocaat via het webformulier!

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be