Vermogensverschuiving heeft geen oorzaak bij hulpvaardigheid


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinCass 19 januari 2009

Samenvatting: De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving haar oorsprong vindt in de eigen wil van de verarmde. Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van de gelden wel een oorzaak had, namelijk de hulpvaardigheid, maar daarbij geen wil was om een vermogensverschuiving tot stand te brengen, kan het bedrag van de tijdelijk ter beschikking gestelde gelden dan ook op grond van het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak worden teruggevorderd.

Trefwoorden: Actio de in rem verso - Vermogensverschuiving zonder oorzaak - Eigen wil van de verarmde

Volledige tekst:

R.G.,
eiser,
toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van 15 november 2007, nr. G.07.0190.N,

tegen

1. V.E.,
2. D.F.,
3. V.G.,
allen in hun hoedanigheid van curator over het faillissement van de nv GRAPHICOLOR, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Lakborslei 110, met keuze van woonplaats bij gerechtsdeurwaarder E.R.,
verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 februari 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 december 2008 verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1. De verrijking is niet zonder oorzaak, wanneer de vermogensverschuiving haar oorsprong vindt in de eigen wil van de verarmde.
2. De appelrechters oordelen dat:
- de verweerders het bewijs bijbrengen dat de nv Graphicolor een bedrag van 11.956,27 euro aan de gerechtsdeurwaarder heeft betaald ter ontlasting van een persoonlijke schuld van de eiser;
- de nv Graphicolor door deze ter beschikkingstelling van gelden, omschreven als "voorschotten", noch een eigen schuld heeft willen betalen, noch uit vrijgevigheid heeft gehandeld;
- voormelde vennootschap met deze betaling slechts hulp heeft willen bieden aan de eiser met de vanzelfsprekende gedachte dat deze de voorgeschoten gelden zou terugbetalen.
Zij geven aldus te kennen dat, indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van de gelden wel een oorzaak had, namelijk de hulpvaardigheid van de nv Graphicolor, deze laatste niet de wil had een vermogensverschuiving tot stand te brengen, zodat het bedrag van de tijdelijk ter beschikking gestelde gelden dan ook op grond van het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak mocht worden teruggevorderd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van 517,10 euro jegens de eisende partij.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Robert Boes, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns en Koen Mestdagh, en in openbare terechtzitting van 19 januari 2009 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Philippe Van Geem.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be