Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedin19 DECEMBER 2005. - Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Deze wet is van toepassing op commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen twee personen, die elk in eigen naam en voor eigen rekening werken, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere, die daarvoor een vergoeding van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks betaalt, om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciŽle formule te gebruiken onder ťťn of meerdere van de volgende vormen :
- een gemeenschappelijk uithangbord;
- een gemeenschappelijke handelsnaam;
- een overdracht van know how;
- een commerciŽle of technische bijstand.

Art. 3. Minstens ťťn maand voor het sluiten van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in artikel 2, verstrekt de persoon die het recht verleent, aan de andere persoon het ontwerp van overeenkomst evenals een afzonderlijk document dat de gegevens bedoeld in artikel 4 bevat. Het ontwerp van overeenkomst en het afzonderlijk document worden schriftelijk of op een voor de persoon die het recht verkrijgt, duurzame en toegankelijke drager ter beschikking gesteld.
Er mag geen enkele verbintenis (worden) aangegaan en er mag geen enkele vergoeding, bedrag of waarborg worden gevraagd of betaald voor het verstrijken van de termijn van een maand volgend op de afgifte van het in dit artikel beoogde document (.)

Art. 4. § 1. Het afzonderlijk document bedoeld in artikel 3 bevat twee delen die de volgende gegevens bevatten :
1° Belangrijke contractuele bepalingen, voor zover ze zijn voorzien in de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst :
a) de vermelding dat de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst al dan niet specifiek met inachtneming van de persoon wordt gesloten;
b) de verbintenissen;
c) de gevolgen van het niet behalen van de verbintenissen;
d) de berekeningswijze van de vergoeding die de persoon die het recht verkrijgt, betaalt en de eventuele herzieningswijze in de loop van de overeenkomst en tijdens de hernieuwing ervan;
e) de concurrentiebedingen, hun duurtijd en hun voorwaarden;
f) (de duurtijd) van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst en de voorwaarden voor de hernieuwing;
g) de voorwaarden voor opzeg en beŽindiging van de overeenkomst met name wat de lasten en de investeringen betreft;
h) de (voorkooprechten) of de aankoopoptie ten voordele van de persoon die het recht verleent en de regels voor de waardebepaling van de handelszaak bij de uitoefening van deze rechten of deze optie;
i) de exclusiviteiten die zijn voorbehouden aan de persoon die het recht verleent.
2° Gegevens voor de correcte beoordeling van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst :
a) naam of benaming en adresgegevens van de persoon die het recht verleent;
b) in geval het recht wordt verleend door een rechtspersoon, de identiteit en hoedanigheid van de natuurlijke persoon die namens hem optreedt;
c) de aard van de activiteiten van de persoon die het recht verleent;
d) de intellectuele eigendomsrechten, waarvan het gebruik wordt toegestaan;
e) in voorkomend geval de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de persoon die het recht verleent;
f) de ervaring met commerciŽle samenwerking en de ervaring binnen de exploitatie van de commerciŽle formule buiten een commerciŽle samenwerkingsovereenkomst;
g) de historiek, de staat en de vooruitzichten van de markt waarin de activiteiten worden uitgeoefend, vanuit algemeen en lokaal oogpunt;
h) de historiek, de staat en de vooruitzichten van het marktaandeel van het netwerk vanuit een algemeen en lokaal oogpunt;
i) (in) voorkomend geval voor elk van de voorbije drie jaren het aantal uitbaters die deel uitmaken van het Belgische en internationale netwerk, alsook de expansievooruitzichten van het netwerk;
j) in voorkomend geval voor (elk) van de voorbije drie jaren het aantal commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten dat is afgesloten, het aantal commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten dat is beŽindigd op initiatief van de persoon die het recht verleent en op initiatief van de persoon die het recht verkrijgt, evenals het aantal commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten die niet werden hernieuwd op vervaldag;
k) de lasten en investeringen waartoe de persoon die het recht verkrijgt, zich verbindt bij de aanvang en tijdens de looptijd van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst, met opgave van de bedragen en hun bestemming alsook hun aflossingstermijn, het ogenblik waarop ze aangegaan zullen worden en hun lot bij beŽindiging van de overeenkomst.
§ 2. De Koning kan de vorm bepalen van het afzonderlijk document bedoeld in § 1. Hij kan eveneens de lijst van gegevens opgesomd in § 1, 1° en 2°, aanvullen (of) verduidelijken.

Art. 5. In geval van niet naleving van een van de bepalingen van artikel 3 kan de persoon die het recht verkrijgt, de nietigheid van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst inroepen binnen twee jaar na het sluiten van de overeenkomst.
Wanneer het afzonderlijk document de gegevens bedoeld in artikel 4, § 1, 1°, niet bevat, kan de persoon die het recht verkrijgt, de nietigheid van de desbetreffende bepalingen van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst inroepen.

Art. 6. De personen zijn gehouden (tot) de geheimhouding met betrekking tot de inlichtingen die zij verkrijgen met het oog op het sluiten van een commerciŽle samen werkingsovereenkomst en mogen deze inlichtingen slechts rechtstreeks of onrechtstreeks gebruiken binnen de te sluiten commerciŽle (samenwerkingsovereenkomst).

Art. 7. De bedingen in de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst en de gegevens in het afzonderlijk document, bedoeld in artikel 4, worden duidelijk en begrijpelijk opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis van een beding of een gegeven, prevaleert de voor de persoon die het recht verkrijgt, gunstigste interpretatie

Art. 8. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing niettegenstaande elke strijdige contractuele bepaling.

Art. 9. De precontractuele fase van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomst valt (onder) de Belgische wet en onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, wanneer de persoon die het recht verkrijgt, de activiteit waarop de overeenkomst slaat, hoofdzakelijk in BelgiŽ uitoefent.

Art. 10. Deze wet treedt in werking (op een door de Koning bepaalde datum).
(NOTA : Inwerkingtreding vastgesteld op 01-02-2006 door KB 2006-01-12/33, art. 1)
(De regering legt vůůr 1 juli 2006 een evaluatierapport voor aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Deze evaluatie slaat minstens op volgende punten) :
a) de mate waarin de precontractuele informatie bijdraagt aan de volledigheid, duidelijkheid en evenwichtigheid van de commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten;
b) de aanwezigheid in de contracten van bepalingen die een manifest onevenwicht tussen de partijen veroorzaken, onder andere de concurrentiebedingen, de bedingen inzake waardebepaling bij terugkoop, de voorwaarden voor opzegging en beŽindiging van de overeenkomst en de resultaatverbintenissen.
Daarnaast richt de Koning een Arbitragecommissie op bestaande uit een gelijke vertegenwoordiging van organisaties die de belangen van elk van beide partijen verdedigen. Deze commissie legt eveneens vůůr 1 september 2006 een evaluatierapport voor aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.
In het rapport wordt rekening gehouden met het derde lid.
Kondigen deze wet of, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal (worden) bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 december 2005.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX.

MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be